ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΔΩΡO ΤΟ AEG STAIN REMOVAL PEN ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ Ή ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΑEG

H  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Διοργανώτρια), με ΑΦΜ:094371658, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αρτέμιδος, αρ. 3), προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «AEG πλυντήριο, πλυντήριο-στεγνωτήριο & στεγνωτήριο με δώρο AEG Stain Remover Pen». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και η απόδοση του δώρου στους συμμετέχοντες.

  1. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

 

  1. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί, από την 14η Μαρτίου 2022 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να διακόψει ή να ματαιώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της http://www.aeg.com.gr. Η μεταβολή αυτή θα είναι δεσμευτική για όλους από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή της ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

  1. Η προωθητική αυτή ενέργεια αφορά σε όλα τα καταστήματα και τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας σημεία πωλήσεως των συσκευών μας, τα οποία και για να συμμετέχουν στην ενέργεια, θα πρέπει να επικοινωνούν την προωθητική ενέργεια με υλικό επικοινωνίας (ενδεικτικά: καρτολίνα, αυτοκόλλητο ή digital banner) είτε στο χώρο του καταστήματος είτε στον ιστότοπο (website) του καταστήματος.  

 

  1. Κάθε καταναλωτής που θα προμηθευθεί στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε από τις συσκευές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, από οποιοδήποτε κατάστημα που συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 3, θα δικαιούται να λάβει ένα δώρο. Mε την αγορά AEG πλυντηρίου, πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ή στεγνωτήριου σειράς 7000, 8000 & 9000 δίδεται δώρο από το κατάστημα αγοράς, το AEG Stain Remover Pen (A4WMSTPN1 - https://www.aeg.com.gr/laundry/laundry/accessories/ultrasonic-stain-removal-pen/a4wmstpn1/) . Πλήρης λίστα των μοντέλων που περιλαμβάνονται στην προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη παρακάτω (παράγραφος 5).

 

  1. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές περιοριστικά των παρακάτω κωδικών πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων & στεγνωτηρίων της ΑΕG:
PNC MODEL
913143815 LTN7C373E
914600308 L9WBE49W
914605260 L8WBC61S
914605249 L8WBC61SC
914605176 L7WBEN69S
914606412 L8WBE68SI
914610217 L7WBGO48W
913143713 LTN7E273E
913143718 LTN7E272G
914550961 L9FBB49B
914550909 L9FEC49S
914550528 L7FEC41PSG
914550736 L8FEC69PS
914580403 L8FBE48SI
914550543 L7FBE49BSA
914550566 L7FEE49PSG
914550500 L7FEE49SG
914550121 L7FNE48SG
916098817 T9DBB89B
916099209 T9DEC68S
916098833 T8DBC49SG
916098901 T8DEE48SG
916099039 T7DBE48W
  1. H ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δεν μπορεί να αποδεχθεί αιτήματα για μοντέλα που δεν ορίζονται παραπάνω, ακόμα και αν κοινοποιείται διαφορετικά μέσα στο κατάστημα (off και online) και δεν μπορεί να ευθύνεται για λανθασμένη επικοινωνία.

 

  1. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαχθούν με άλλα.

 

  1. Αυτή η προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές.