Όροι και προϋποθέσεις

Α1.  Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια αφορά σε συσκευές οικιακής χρήσεως, παραγωγής του Ομίλου ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ και συγκεκριμένα στις επαγωγικές εστίες, υπό το σήμα AEG. Οι περιλαμβανόμενες στην προωθητική ενέργεια συσκευές είναι, κατά την σειρά αναφοράς τους, στον αμέσως κατωτέρω πίνακα, εκείνες με τους κωδικούς

Brand Model PNC
AEG CIB6645ABM 940002925
AEG CIB6442BBM 940002926
AEG IAE84881FB 949597485
AEG IAE84851FB 949597550
AEG IKE84471XB 949597229
AEG IKE64471FB 949597363
AEG IKE64450XB 949597193
AEG IAE64431FB 949597595
AEG IKB64431XB 949597644
AEG IKB64413IB 949597468
AEG IKE74451FB 949597365

Α2. Η προωθητική ενέργεια έχει διάρκεια από 01.01.2022 έως 31.12.2022 ή μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων, όποιο επέλθει πρώτο. 

Α3. Η προωθητική αυτή ενέργεια θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα καταστήματα και τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας σημεία πωλήσεως των συσκευών μας, τα οποία και για να συμμετέχουν στην ενέργεια, θα πρέπει να επικοινωνούν την προωθητική ενέργεια με υλικό επικοινωνίας (ενδεικτικά: καρτολίνα, αυτοκόλλητο ή digital banner) είτε στο χώρο του καταστήματος είτε στον ιστότοπο (website) του καταστήματος.  

Α4. Κάθε καταναλωτής που θα προμηθευθεί στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε από τις συσκευές του πίνακα, από οποιοδήποτε κατάστημα που συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο Α3, θα δικαιούται  να λάβει ένα δώρο. Το δώρο είναι ένα Kit ανοξείδωτων σκευών και συγκεκριμένα το Model  A3SS PNC 902979820 ή ELX E3SS PNC 902979821. Κάθε Kit αποτελείται από τρία (03) τεμάχια, συγκεκριμένα από ένα (01) τηγάνι διαμέτρου είκοσι τεσσάρων εκατοστών (24 cm), μια κατσαρόλα διαμέτρου δέκα έξη εκατοστών (16 cm) και μια κατσαρόλα διαμέτρου είκοσι εκατοστών (20cm). 

Το δώρο θα το παραλαμβάνει ο καταναλωτής από το κατάστημα αγοράς της συσκευής που δικαιολογεί το δώρο.

 

Α5. Η προσφορά είναι διαθέσιμη και προσιτή σε κάθε καταναλωτή άνω των δέκα οκτώ (18) ετών, ο οποίος προμηθεύεται οποιαδήποτε από τις συσκευές της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί και έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

Α6. Στην προωθητική αυτή ενέργεια δεν μπορούν να συνδυασθούν άλλες προσφορές της εταιρείας ούτε μπορεί να περιλάβει άλλες συσκευές εκτός από αυτές του προηγούμενου πίνακα.

Α7. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε και να ανταλλαγούν με άλλα είδη της εταιρείας.

Α8. Δεν δικαιούνται συμμετοχής, ως καταναλωτές, πέραν μιας και μόνον αγοράς, οι υπάλληλοι του Ομίλου ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ και οι εκπρόσωποι συνεργαζόμενων με την εταιρεία αλυσίδων καταστημάτων και συνεταιρισμών πωλήσεως ηλεκτρικών συσκευών.