Όροι και προϋποθέσεις

Α1.  Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια αφορά σε συσκευές οικιακής χρήσεως, παραγωγής του Ομίλου ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ και συγκεκριμένα στις επαγωγικές εστίες, υπό το σήμα AEG. Οι περιλαμβανόμενες στην προωθητική ενέργεια συσκευές είναι, κατά την σειρά αναφοράς τους, στον αμέσως κατωτέρω πίνακα, εκείνες με τους κωδικούς

Brand

PNC

Model

AEG

949597895

CCE84543FB

AEG

949597485

IAE84881FB

AEG

949597550

IAE84851FB

AEG

949597363

IKE64471FB

AEG

949597193

IKE64450XB

AEG

949492687

IKB64431XB

AEG

949492684

IKB64413IB

AEG

949492550

IKB32300CB

AEG

940002925

CIB6645ABM

AEG

940002926

CIB6442BBM

Α2. Η προωθητική ενέργεια έχει διάρκεια από 01.01.2024 έως 31.12.2024 ή μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων, όποιο επέλθει πρώτο. 

Α3. Η προωθητική αυτή ενέργεια θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα καταστήματα και τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας σημεία πωλήσεως των συσκευών μας, τα οποία και για να συμμετέχουν στην ενέργεια, θα πρέπει να επικοινωνούν την προωθητική ενέργεια με υλικό επικοινωνίας (ενδεικτικά: καρτολίνα, αυτοκόλλητο ή digital banner) είτε στο χώρο του καταστήματος είτε στον ιστότοπο (website) του καταστήματος.  

Α4. Κάθε καταναλωτής που θα προμηθευθεί στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε από τις συσκευές του πίνακα, από οποιοδήποτε κατάστημα που συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο Α3, θα δικαιούται  να λάβει ένα δώρο. Το δώρο είναι ένα Kit ανοξείδωτων σκευών και συγκεκριμένα το Model  A3SS PNC 902979820 ή ELX E3SS PNC 902979821. Κάθε Kit αποτελείται από τρία (03) τεμάχια, συγκεκριμένα από ένα (01) τηγάνι διαμέτρου είκοσι τεσσάρων εκατοστών (24 cm), μια κατσαρόλα διαμέτρου δέκα έξη εκατοστών (16 cm) και μια κατσαρόλα διαμέτρου είκοσι εκατοστών (20cm). 

Το δώρο θα το παραλαμβάνει ο καταναλωτής από το κατάστημα αγοράς της συσκευής που δικαιολογεί το δώρο.

 

Α5. Η προσφορά είναι διαθέσιμη και προσιτή σε κάθε καταναλωτή άνω των δέκα οκτώ (18) ετών, ο οποίος προμηθεύεται οποιαδήποτε από τις συσκευές της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί και έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

Α6. Στην προωθητική αυτή ενέργεια δεν μπορούν να συνδυασθούν άλλες προσφορές της εταιρείας ούτε μπορεί να περιλάβει άλλες συσκευές εκτός από αυτές του προηγούμενου πίνακα.

Α7. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε και να ανταλλαγούν με άλλα είδη της εταιρείας.

Α8. Δεν δικαιούνται συμμετοχής, ως καταναλωτές, πέραν μιας και μόνον αγοράς, οι υπάλληλοι του Ομίλου ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ και οι εκπρόσωποι συνεργαζόμενων με την εταιρεία αλυσίδων καταστημάτων και συνεταιρισμών πωλήσεως ηλεκτρικών συσκευών.