Όροι & Προϋποθέσεις

1.Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ» με έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αρτέμιδος 3) Α.Φ.Μ. 094371658 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (περαιτέρω η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει την προωθητική ενέργεια, «Αξιολογήστε την καινούργια σας συσκευή AEG και σας κάνουμε δώρο 90 ταμπλέτες Fairy Platinum Plus». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και η απόδοση του δώρου στους συμμετέχοντες.

2.Δικαίωμα Συμμετοχής

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου που έχουν κάνει εγγραφή της συσκευής τους στον ιστότοπο της AEG, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (περαιτέρω οι «Συμμετέχοντες»). Ρητά διευκρινίζεται ότι για κάθε μία εγγραφή συσκευής θα επιτρέπεται μία συμμετοχή.

3.Αποκλεισμός Χρηστών

Από την προωθητική ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας,

β. οι εργαζόμενοι στην ανώνυμη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «MMS Communications Ελλάς Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» και

γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Διευκρινίζεται πως στην προωθητική ενέργεια δύνανται να λάβουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα. Νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες ή ομάδες δεν δύνανται να συμμετάσχουν. Η ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.

4.Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας.

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την  04/04/2023 έως 03/05/2023 ή έως όπου για τους 300 πρώτους χρήστες η κριτική τους θα δημοσιευτεί - με βάσει τους όρους & προϋποθέσεις που ισχύουν για την ενέργεια, όποιο ισχύει πρώτο.

5.Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

Κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της προωθητικής ενέργειας, οι 300 πρώτοι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου που θα εγγράψουν για πρώτη φορά τη συσκευή τους στο διαδικτυακό τόπο https://www.aeg.com.gr/mypages/register-a-product/ και επιθυμούν να συμμετάσχουν (ο «Συμμετέχων») θα πρέπει να επιλέξουν το σχετικό διασύνδεσμο (link) « ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΣ» στο email που θα λάβει εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία εγγραφής του προϊόντος, να γράψουν την κριτική τους και να συμπληρώσουν ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων στην προωθητική ενέργεια έχει ήδη εγγράψει τη συσκευή του, και δεν είχε προηγουμένως προχωρήσει σε αξιολόγηση του προϊόντος, μπορεί να γράψει την κριτική του επιλέγοντας το διασύνδεσμο «Γράψτε μια κριτική» από την προϊοντική σελίδα ή επιλέγοντας το προϊόν από το προφίλ χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ήδη εγγράψει τη συσκευή του, και είχε προηγουμένως προχωρήσει σε αξιολόγηση του προϊόντος, δεν μπορεί να λάβει μέρος στην προωθητική ενέργεια.

Για κάθε εγγραφή/καταχώρηση και αξιολόγηση συσκευής για τους πρώτους 300 χρήστες των οποίων η κριτική τους θα δημοσιευτεί - με βάσει τους όρους & προϋποθέσεις που ισχύουν για την ενέργεια, θα επιτρέπεται μία συμμετοχή. Για τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει το προϊόν μετά από 15 ημέρες, όπου θα λαμβάνει προσωποποιημένο email για το προϊόν/προϊόντα που έχει κάνει εγγραφή στον ιστότοπο της AEG (https://www.aeg.com.gr/).. Σε περίπτωση καταχώρισης και αξιολόγησης πολλαπλών συσκευών AEG που ο συμμετέχων έχει στην κατοχή του, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον Συμμετέχοντα για να αποσταλεί η απόδειξη αγοράς ή η φωτογραφία της ταμπέλας των συσκευών όπου αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος και ο αριθμός μοντέλου (PNC). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή αποδεικτικών στοιχείων για την κατοχή συσκευών AEG, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου.

Δεν επιτρέπεται το ανωτέρω σχόλιο - κριτική να είναι παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει να έχει περιεχόμενο που να αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, σε οποιαδήποτε δε τέτοια περίπτωση ο Συμμετέχων θα αποκλείεται από την προωθητική ενέργεια.

Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε χρέωση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

6.Δώρο

Το δώρο της προωθητικής ενέργειας (περαιτέρω το «Δώρο») είναι 2 συσκευασίες των 45 ταμπλετών Fairy Platinum Plus. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, δεν δύνανται να εξαργυρωθεί σε χρήμα ούτε να ανταλλαχθεί με άλλο. Όλοι οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια, θα λάβουν το Δώρο μέσω μεταφορικής εταιρείας στη διεύθυνση που θα δηλώσουν μετά από επικοινωνία με τη διαφημιστική εταιρεία, σε περίπτωση που η κριτική τους είναι έγκυρη. Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της κριτικής, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με email από τη διαφημιστική εταιρεία σχετικά με την παράδοση του δώρου. To Δώρo που θα απονεμηθεί μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως απεικονίζεται σε παρουσιάσεις ή διαφημίσεις για την Προωθητική Ενέργεια. Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην αξία του Δώρου. Το Δώρο δεν περιλαμβάνει την εγκατάσταση ή/και την απόσυρση παλαιών συσκευών. Οποιαδήποτε επιπλέον κόστη, φόροι ή αμοιβές που δεν αναφέρονται στους παρόντες Όρους, είναι αποκλειστική ευθύνη του των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν το Δώρο τους περίπου τριάντα (30) ημέρες μετά την επικοινωνία τους με την διαφημιστική εταιρεία για να παράσχουν τα στοιχεία αποστολής του δώρου. Το Δώρο θα παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια θα παράσχουν ακριβή και επικαιροποιημένα προσωπικά στοιχεία προκειμένου να λάβουν το Δώρο. Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να προκύψουν εξαιτίας ψευδών ή λανθασμένων προσωπικών στοιχείων που τυχόν θα παρασχεθούν από τους νικητές.

7.Έγκυρη Κριτική

Ως «έγκυρη κριτική/αξιολόγηση» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη προωθητική ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

Α. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

Β. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου και

Γ. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 4 ανωτέρω.

Δ. πληροί τις προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην παρακάτω ιστοσελίδα: https://www.aeg.com.gr/overlays/review-guidelines/ και https://www.aeg.com.gr/overlays/review-management-page/

8.Ενημέρωση Συμμετεχόντων

Η Διοργανώτρια θα ενημερώνει: όλους τους Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της κριτικής, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με email από τη διαφημιστική εταιρεία. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια ή με τρίτο πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της ολοκλήρωσης της διενέργειας της Προωθητικής Ενέργειας και της απόδοσης του Δώρου, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά τους δεδομένα, ώστε να αποδοθεί το Δώρο σε αυτούς.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των τυχερών και της ανωτέρας βίας), δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους συμμετεχόντες της Προωθητικής Ενέργειάς  εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την ενημέρωσή τους ή σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επικοινωνήσουν για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τη Διοργανώτρια ή τυχόν συνεργαζόμενη εταιρεία που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της ολοκλήρωσης της διενέργειας της Προωθητικής Ενέργειας και της απόδοσης του Δώρου, προκειμένου να αποδεχθεί ρητώς το Δώρο εντός των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του προσωπικού μηνύματος ενημέρωσής τους μέσω email, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του Δώρου. Κατά την ως άνω επικοινωνία των συμμετεχόντων με τη Διοργανώτρια ή τυχόν συνεργαζόμενη εταιρεία που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της ολοκλήρωσης της διενέργειας της Προωθητικής Ενέργειας και της απόδοσης του Δώρου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παράσχουν τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

α) τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν για την συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή τους, ήτοι:

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)

β) τα επιπλέον στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παράδοση του Δώρου της Προωθητικής Ενέργειας, ήτοι: διεύθυνση κατοικίας ή/και διεύθυνση παράδοσης του Δώρου σε περίπτωση που διαφέρει από τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Ακολούθως θα διεξαχθεί σχετικός έλεγχος για τη συμμόρφωση της συμμετοχής με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Κατόπιν του ελέγχου αυτού, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, η Διοργανώτρια ή τυχόν συνεργαζόμενη εταιρεία που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της ολοκλήρωσης της διενέργειας της Προωθητικής Ενέργειας και της απόδοσης του Δώρου, κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες θα προβεί στην παράδοση του Δώρου σε αυτούς.

9.Ευθύνη.

Αν κάποιο Δώρο δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο που εκφεύγει από τον εύλογο έλεγχο της Διοργανώτριας, τότε ένα παρόμοιο Δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας θα αποδοθεί αντ’ αυτού.

Η Διοργανώτρια (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, εργαζομένων και αντιπροσώπων της) δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έμμεσης ή αποθετικής ζημίας και διαφυγόντων κερδών) ή ζημία σε σχέση με αυτή την προσφορά ή με τη χρήση του Δώρου, εκτός από οποιαδήποτε ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο.

Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη, ανακριβή ή ημιτελή πληροφορία τυχόν κοινοποιηθεί κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με αυτή την Προωθητική Ενέργεια, εάν η έλλειψη έχει προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες οποιουδήποτε τηλεφώνου ή δικτύου ή γραμμών, εξυπηρετητών ή παρόχων εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, τεχνικών προβλημάτων ή υπερφόρτωσης ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό σφάλμα συμπεριλαμβανομένης τυχόν ζημίας στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου σχετιζόμενη ή ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε αυτήν την Προωθητική Ενέργεια ή της τηλεφόρτωσης οποιουδήποτε υλικού σχετικού με αυτή την Προωθητική Ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, εργαζομένων και αντιπροσώπων της) θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω εχθροπραξιών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών αναταραχών, κινδύνων που αφορούν στις αερομεταφορές, μηχανικών καθυστερήσεων, επιδημίας, πράξεων ή παραλείψεων κρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και υγειονομικών αρχών, κυβερνητικής εντολής ή απαγόρευσης κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.

Εάν αυτή η Προωθητική Ενέργεια, για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί εξαιτίας ιών υπολογιστών, σφαλμάτων, επεμβάσεων, μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων, τεχνικών σφαλμάτων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας πέρα από τον εύλογο έλεγχο της Διοργανώτριας που θα μπορούσε να διαστρεβλώσει ή να επηρεάσει τη διαχείριση, ασφάλεια, το δίκαιο χαρακτήρα, την ακεραιότητα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει, καθυστερήσει ή ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε έγγραφων οδηγιών δυνάμει εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών.

Οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε κόστη πηγάζουν από τυχόν ζημίες στο Δώρο προκλήθηκαν εξ υπαιτιότητας του ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους υπό την εξουσία του και σε σχέση με τυχόν απώλεια του Δώρου, από τη στιγμή της παράδοσής του σε αυτούς.

10.Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

11.Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 9854880 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών).

12.Προσωπικά Δεδομένα.

Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους Συμμετέχοντες/τους της Προωθητικής Ενέργειας ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του (π.χ. η ανωτέρω διαφημιστική εταιρεία), θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους (Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ email) – και επιπλέον για τους συμμετέχοντες με έγκυρη κριτική τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση παραλαβής δώρου) που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους ανωτέρω όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκάστου Συμμετέχοντα της Προωθητικής Ενέργεια γίνεται βάσει της συγκατάθεσής του, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχει προβεί κατά περίπτωση προκειμένου να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στο elux@electrolux.com.gr χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους για μακρύτερο χρονικό διάστημα δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι Συμμετέχοντες  μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210 9854880. Τέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).

13.Ματαίωση Προωθητικής Ενέργειας – Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

14.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15.Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.