Όροι Συμμετοχής | Διαγωνισμός «Η γνώμη σας κερδίζει!»

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ» με έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αρτέμιδος 3) Α.Φ.Μ. 094371658 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (περαιτέρω η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “Η γνώμη σας κερδίζει!”, ο οποίος θα διενεργηθεί δια της ιστοσελίδας που διατηρεί (https://www.aeg.com.gr) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (περαιτέρω οι «Συμμετέχοντες»).

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας,

β. οι εργαζόμενοι στην ανώνυμη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «MMS Communications Ελλάς Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» και

γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, στο Διαγωνισμό δύνανται να λάβουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα. Νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες ή ομάδες δεν δύνανται να συμμετάσχουν. Η ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

4.Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 06/04/2022 έως την 17/04/2022.

5.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν (ο «Συμμετέχων») θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό διασύνδεσμο (link) στο Διαδικτυακό Τόπο (https://www.aeg.com.gr/campaigns/i-gnomi-sas-kerdizei), να επιλέξει το προϊόν (ανάμεσα στα προϊόντα που αναφέρονται στις αντίστοιχες προϊοντικές κατηγορίες) για το οποίο επιθυμεί να γράψει την κριτική του, να γράψει την κριτική του, και να συμπληρώσει ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Δεν επιτρέπεται το ανωτέρω σχόλιο να είναι παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει να έχει περιεχόμενο που να αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, σε οποιαδήποτε δε τέτοια περίπτωση ο Συμμετέχων θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό, υπό την έννοια ότι κάθε Συμμετέχων θα λάβει μόνον μια συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών του σε αυτόν. Ρητώς διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή μέσω της χρήσης πολλαπλών ψευδωνύμων και email.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε χρέωση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

6.Δώρο.

Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι δέκα (10) AEG Stain Remover Pens (https://www.aeg.com.gr/laundry/laundry/accessories/ultrasonic-stain-removal-pen/a4wmstpn1/). Το Δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Οι νικητής, θα λάβουν το Δώρο μέσω μεταφορικής εταιρείας στη διεύθυνση που θα δηλώσουν μετά από επικοινωνία με τη διαφημιστική εταιρεία, σε περίπτωση ανάδειξης τους. To Δώρo που θα απονεμηθεί μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως απεικονίζεται σε παρουσιάσεις ή διαφημίσεις για το Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην αξία του Δώρου. Το Δώρο δεν περιλαμβάνει την εγκατάσταση ή/και την απόσυρση παλαιών συσκευών. Οποιαδήποτε επιπλέον κόστη, φόροι ή αμοιβές που δεν αναφέρονται στους παρόντες Όρους, είναι αποκλειστική ευθύνη του νικητή.

Οι νικητές θα παραλάβουν το Δώρο τους περίπου τριάντα (30) ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Το Δώρο θα παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι οι νικητές θα παράσχουν ακριβή και επικαιροποιημένα προσωπικά στοιχεία προκειμένου να λάβουν το Δώρο. Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να προκύψουν εξαιτίας ψευδών ή λανθασμένων προσωπικών στοιχείων που τυχόν θα παρασχεθούν από τους νικητές.

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που δεν επιδέχεται ανθρώπινη παρέμβαση, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι έγκυρες συμμετοχές και θα λάβει χώρα στις 04/05/2022 στις εγκαταστάσεις της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «MMS Communications Ελλάς Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία». Πέραν των δέκα (10) νικητών από τη σχετική κλήρωση θα αναδειχθούν και πέντε (5) επιλαχόντες.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

Α. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

Β. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου και

Γ. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 4 ανωτέρω.

8.Ενημέρωση για την ανάδειξη του νικητή.

Η Διοργανώτρια θα ενημερώνει: (α) όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών, με ανάρτηση σχολίου στο Διαδικτυακό Τόπο και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στη συνέχεια, οι νικητές θα πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια ή με τρίτο πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της ολοκλήρωσης της διενέργειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του Δώρου, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά τους δεδομένα, ώστε να αποδοθεί το Δώρο σε αυτούς.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των τυχηρών και της ανωτέρας βίας), δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την ενημέρωσή τους ή σε περίπτωση που οι νικητές δεν επικοινωνήσουν για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με τη Διοργανώτρια ή τυχόν συνεργαζόμενη εταιρεία που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της ολοκλήρωσης της διενέργειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του Δώρου, προκειμένου να αποδεχθεί ρητώς το Δώρο εντός των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του προσωπικού μηνύματος ενημέρωσής τους μέσω email, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του Δώρου και τη θέση τους θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής τους από τη σχετική κλήρωση.

Κατά την ως άνω επικοινωνία των νικητών με τη Διοργανώτρια ή τυχόν συνεργαζόμενη εταιρεία που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της ολοκλήρωσης της διενέργειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του Δώρου, οι νικητές θα πρέπει να παράσχουν τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

α) τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν για την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή τους, ήτοι:

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)

β) τα επιπλέον στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παράδοση του Δώρου του Διαγωνισμού, ήτοι: διεύθυνση κατοικίας ή/και διεύθυνση παράδοσης του Δώρου σε περίπτωση που διαφέρει από τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Ακολούθως θα διεξαχθεί σχετικός έλεγχος για τη συμμόρφωση της συμμετοχής με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Κατόπιν του ελέγχου αυτού, σε περίπτωση που οι νικητές πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, η Διοργανώτρια ή τυχόν συνεργαζόμενη εταιρεία που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της ολοκλήρωσης της διενέργειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του Δώρου, κατόπιν συνεννόησης με τους νικητές θα προβεί στην παράδοση του Δώρου σε αυτούς.

9.Ευθύνη.

Αν κάποιο Δώρο δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο που εκφεύγει από τον εύλογο έλεγχο της Διοργανώτριας, τότε ένα παρόμοιο Δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας θα αποδοθεί αντ’ αυτού.

Η Διοργανώτρια (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, εργαζομένων και αντιπροσώπων της) δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έμμεσης ή αποθετικής ζημίας και διαφυγόντων κερδών) ή ζημία σε σχέση με αυτή την προσφορά ή με τη χρήση του Δώρου, εκτός από οποιαδήποτε ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο.

Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη, ανακριβή ή ημιτελή πληροφορία τυχόν κοινοποιηθεί κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με αυτό το Διαγωνισμό, εάν η έλλειψη έχει προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες οποιουδήποτε τηλεφώνου ή δικτύου ή γραμμών, εξυπηρετητών ή παρόχων εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, τεχνικών προβλημάτων ή υπερφόρτωσης ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό σφάλμα συμπεριλαμβανομένης τυχόν ζημίας στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου σχετιζόμενη ή ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε αυτό το Διαγωνισμό ή της τηλεφόρτωσης οποιουδήποτε υλικού σχετικού με αυτό το Διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, εργαζομένων και αντιπροσώπων της) θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω εχθροπραξιών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών αναταραχών, κινδύνων που αφορούν στις αερομεταφορές, μηχανικών καθυστερήσεων, επιδημίας, πράξεων ή παραλείψεων κρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και υγειονομικών αρχών, κυβερνητικής εντολής ή απαγόρευσης κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.

Εάν αυτός ο Διαγωνισμός, για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί εξαιτίας ιών υπολογιστών, σφαλμάτων, επεμβάσεων, μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων, τεχνικών σφαλμάτων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας πέρα από τον εύλογο έλεγχο της Διοργανώτριας που θα μπορούσε να διαστρεβλώσει ή να επηρεάσει τη διαχείριση, ασφάλεια, το δίκαιο χαρακτήρα, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει, καθυστερήσει ή ματαιώσει το Διαγωνισμό, υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε έγγραφων οδηγιών δυνάμει εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών ή να επιλέξει δέκα νικητές ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες επιλέξιμες συμμετοχές.

Οι Νικητές φέρουν την πλήρη ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε κόστη πηγάζουν από τυχόν ζημίες στο Δώρο προκλήθηκαν εξ υπαιτιότητας του ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους υπό την εξουσία του και σε σχέση με τυχόν απώλεια του Δώρου, από τη στιγμή της παράδοσής του σε αυτούς.

10.Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

11.Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 9854880 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών).

12.Προσωπικά Δεδομένα.

Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους Συμμετέχοντες/τους νικητές του Διαγωνισμού ότι ο ίδιος ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του (π.χ. η ανωτέρω διαφημιστική εταιρεία), θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους (Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ email) – και επιπλέον για τους Νικητές τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση παραλαβής δώρου) που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους ανωτέρω όρους, με σκοπό τη διεξαγωγή των κληρώσεων, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκάστου Συμμετέχοντα/Νικητή του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής του, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχει προβεί κατά περίπτωση προκειμένου να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στο elux@electrolux.com.gr χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων/των Νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους για μακρύτερο χρονικό διάστημα δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι Συμμετέχοντες/οι Νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210 9854880. Τέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).

13.Ματαίωση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

14.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15.Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.