Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος iF0, iFo ή iF1

Τελευταία ενημέρωση 15/3/2023 11:03 πμ

Πρόβλημα: 

 • Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος iF0, iFo ή iF1  

Ισχύει για: 

 • Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων 
 • Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων  

Επίλυση: 

1. Επαναφορά της συσκευής σας  

 • Αποσυνδέστε από την πρίζα το πλυντήριο πιάτων, περιμένετε για 1 λεπτό και επανασυνδέστε το. 
 • Μπορείτε επίσης να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις ασφάλειες στον ηλεκτρολογικό πίνακα. 
 • Αν τραβήξατε έξω τη συσκευή και την σπρώξατε ξανά στη θέση της, πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν έχουν τσακίσει ή συμπιεστεί οι σωληνώσεις και ότι η βρύση είναι πλήρως ανοιγμένη. 
 • Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων, επιλέξτε έναν κατάλληλο κύκλο και ξεκινήστε το. 
 • Αν ο κύκλος ξεκινά και λειτουργεί κανονικά, τότε το πρόβλημα έχει επιλυθεί. 


2. Ελέγξτε ότι η συσκευή εμφανίζει τον ίδιο κωδικό σφάλματος ξανά ή αν ο κωδικός έχει αλλάξει  

 • Εάν η συσκευή εμφανίζει διαφορετικό κωδικό σφάλματος, ελέγξτε τον κωδικό στο εγχειρίδιο χρήστη για βοήθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος.


Αν η συσκευή εξακολουθεί να εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος iF0, iFo ή iF1 μετά την επαναφορά:  

3. Ελέγξτε την παροχή νερού  

Ελέγξτε την παροχή νερού της οικίας σας, για παράδειγμα ανοίγοντας μια βρύση. Αν δεν υπάρχει ροή νερού, επικοινωνήστε με την εταιρεία ύδρευσης για πληροφορίες.  

4. Ελέγξτε αν η βρύση παροχής νερού που είναι συνδεδεμένη με το πλυντήριο πιάτων είναι πλήρως ανοιχτή  

 • Αν η βρύση παροχής νερού είναι κλειστή, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων και ανοίξτε πλήρως τη βρύση παροχής νερού.
 • Ενεργοποιήστε πάλι το πλυντήριο πιάτων και επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
 • Πιέστε το κουμπί έναρξης για να ξεκινήσει το πλυντήριο πιάτων.  


5. Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές που χρειάζονται νερό  

 • Αν λειτουργούν περισσότερες από μία συσκευές που απαιτούν νερό, ενδέχεται αυτή να είναι η αιτία της χαμηλής πίεσης νερού για το πλυντήριο πιάτων σας. 
 • Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων όταν δεν λειτουργούν άλλες συσκευές που χρειάζονται νερό.  


6. Ελέγξτε την πίεση της παροχής νερού  

 • Ελέγξτε αν μπορείτε να γεμίσετε με νερό από τη βρύση έναν κουβά 10 λίτρων σε 1 λεπτό ή έναν κουβά 5 λίτρων σε 30 δευτερόλεπτα. 
 • Αν δεν μπορείτε, η πίεση νερού είναι πολύ χαμηλή για τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ύδρευσης.  


7. Ελέγξτε αν ο σωλήνας παροχής έχει λυγίσει ή συστραφεί  

Αν ο σωλήνας παροχής έχει λυγίσει ή υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως το πλυντήριο πιάτων από το ρεύμα και κλείστε την παροχή νερού.

Αν ο σωλήνας έχει υποστεί ζημιά, η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί και να επισκευαστεί από έναν τεχνικό.  

8. Ελέγξτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής δεν είναι φραγμένο  

 • Το φίλτρο του σωλήνα παροχής βρίσκεται στον σύνδεσμο δίπλα στη βρύση/βαλβίδα. Κλείστε τη βρύση προτού αφαιρέσετε τον σωλήνα παροχής. 
 • Το φίλτρο παροχής πρέπει να είναι καθαρό και να μην έχει επικαθίσεις αλάτων. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομερείς οδηγίες για την αφαίρεση και τον καθαρισμό του φίλτρου σας. 
 • Αφού καθαρίσετε το φίλτρο και το τοποθετήσετε ξανά στον σωλήνα παροχής, συνδέστε τον σωλήνα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα και εκτελέστε το.  


9. Ελέγξτε το σύστημα αδειάσματος  

Ελέγξτε αν: 

 • Τα φίλτρα είναι καθαρά. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση στο εγχειρίδιο χρήστη. 
 • Ο σωλήνας εξόδου βρίσκεται στο σωστό ύψος από το δάπεδο. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης στο εγχειρίδιο χρήστη ή στο ξεχωριστό φυλλάδιο εγκατάστασης που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας.  


10. Ελέγξτε αν η τάπα έχει αφαιρεθεί από την αποχέτευση του νεροχύτη. (Αν το πλυντήριο πιάτων σας έχει εγκατασταθεί ή μεταφερθεί πρόσφατα).  

Η τάπα πρέπει να αφαιρεθεί από την παγίδα σιφονιού.

Ανοίξτε την παροχή όπου ο σωλήνας αδειάσματος είναι συνδεδεμένος στην παγίδα σιφονιού, αφαιρέστε την τάπα και συνδέστε ξανά την παροχή της παγίδας σιφονιού.  

11. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.  

Σημειώστε τον κωδικό του σφάλματος και δώστε τον όταν ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα βοηθήσει τον τεχνικό μας να αναγνωρίσει την αιτία του προβλήματος.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.   


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.