Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το συρτάρι απορρυπαντικού (FL) (Αυτόματη δόση)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το συρτάρι απορρυπαντικού:

Ανοίξτε το συρτάρι απορρυπαντικού. Το αλίευμα (που υποδεικνύεται με το όνομα "PUSH") θα είναι ορατό στην αριστερή πλευρά.

Πιέστε την ασφάλεια ("PUSH") όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού προς τα έξω.

Αφαιρέστε τη λαβή πατώντας το κόκκινο κουμπί και σύρετε τη λαβή όπως υποδεικνύεται στην εικόνα

Εικόνα που δείχνει τη λαβή χωρισμένη από το συρτάρι απορρυπαντικού.

Αντικαταστήστε το συρτάρι απορρυπαντικού.


Κατά τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε τον οδηγό "Α" του συρταριού απορρυπαντικού ανάμεσα στις ράγες της λαβής και το τοίχωμα της λαβής "B".

Σύρετε τη λαβή όπως υποδεικνύεται στην εικόνα έως ότου το κόκκινο κουμπί επιστρέψει στην κλειδωμένη θέση.