Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας (2)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΡΤΩΝ (ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ Φλάντζα)

Αφαιρέστε τον πλαστικό δακτύλιο στερέωσης της φλάντζας στο περίβλημα.

Αφήστε το στεγανοποιητικό φυσητήρα από το ντουλάπι.

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας στο μπροστινό πλαίσιο.

Πάρτε τη συσκευή και μετακινήστε την προς τα αριστερά.

Γυρίστε το προς τα μέσα (δεξιά πλευρά της φλάντζας).

Τραβήξτε το προς τα δεξιά και αφαιρέστε το.


Τραβήξτε την προστασία καλωδίωσης από τη συσκευή ασφαλείας της πόρτας.

Αποσυνδέστε τη φίσα

Για να επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή ασφαλείας της πόρτας, επαναλάβετε τις ίδιες λειτουργίες αντίστροφα.

Πριν σφίξετε τις βίδες για να στερεώσετε τη συσκευή ασφαλείας της πόρτας στον μπροστινό πίνακα, βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα είναι σωστά τοποθετημένη στο εξωτερικό όπως υποδεικνύεται από τα βέλη.

Σφίξτε τις βίδες με ροπή 2,5 Nm.