Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το κλείδωμα ασφαλείας πόρτας (1)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Κλείδωμα ασφαλείας πόρτας

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε το σιδερένιο δακτύλιο που ασφαλίζει την κάτω στεγανοποίηση στη μονάδα.

Αφαιρέστε το τμήμα της κάτω φλάντζας από τη μονάδα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας στο μπροστινό πλαίσιο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Πάρτε τη συσκευή και μετακινήστε την προς τα αριστερά.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Γυρίστε το προς τα μέσα (δεξιά πλευρά της φλάντζας).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε το προς τα δεξιά και αφαιρέστε το.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε έξω το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας.

Προσέξτε στο κάτω μέρος της συσκευής καθώς υπάρχει μια μικρή ράβδο.

Μην το τραβάτε πάρα πολύ, διαφορετικά η μικρή ράβδος βγαίνει από τη θέση της στο σώμα του φίλτρου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε τη μικρή ράβδο από τον πείρο (μετά την αφαίρεση, παραμένει στην κατακόρυφη θέση).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε την προστασία καλωδίωσης από το κλείδωμα ασφαλείας πόρτας

Αποσυνδέστε τη φίσα.

Για να επανασυναρμολογήσετε το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας, επαναλάβετε τις ίδιες εργασίες με αντίστροφη σειρά.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Βεβαιωθείτε ότι η μικρή ράβδος είναι σωστά τοποθετημένη σε σχέση με το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας (δείτε τη φωτογραφία στο πάνω μέρος της σελίδας).

Η μικρή ράβδος πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στο κάθισμά του, όπως υποδεικνύεται από το βέλος.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


Πριν σφίξετε τις βίδες για να ασφαλίσετε το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας στο μπροστινό πλαίσιο, βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα είναι σωστά τοποθετημένη στο εξωτερικό όπως υποδεικνύεται από τα βέλη.


Σφίξτε τις βίδες με ροπή 2,5 Nm.

Για να επανασυναρμολογήσετε το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας, επαναλάβετε τις ίδιες εργασίες με αντίστροφη σειρά.