Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε την περιμετρική φλάντζα της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:40 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε την περιμετρική φλάντζα της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων

1. Τραβήξτε απαλά το παρέμβυσμα από την κάτω άκρη για να το βγάλετε από την υποδοχή του και συνεχίστε μέχρι να αφαιρεθεί ολόκληρο το παρέμβυσμα.

 

2. Ξεκινήστε να εισάγετε το νέο παρέμβυσμα από τις κάτω άκρες (αριστερή και δεξιά πλευρά). Βεβαιωθείτε ότι είναι πατημένο μέσα στην πρίζα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

3. Συνεχίστε να εισάγετε το παρέμβυσμα τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά μέχρι να φτάσετε στις επάνω γωνίες (αριστερά και δεξιά).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

4. Χρησιμοποιήστε τους αντίχειρές σας για να τοποθετήσετε το παρέμβυσμα στις γωνίες.

 Εικόνα εισαγωγής λέξεων

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα έχει τοποθετηθεί σωστά στις γωνίες (δείτε τις παρακάτω εικόνες):

Το παρέμβυσμα έχει τοποθετηθεί σωστά

Η φλάντζα ΔΕΝ έχει τοποθετηθεί σωστά

Η φλάντζα ΔΕΝ έχει τοποθετηθεί σωστά

6. Συνεχίστε να εισάγετε το παρέμβυσμα στο πάνω μέρος της υποδοχής του από την αριστερή και τη δεξιά πλευρά και τελειώνοντας στη μέση.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων