Πώς να αντικαταστήσετε το ράφι (3)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


ΚΙΝΗΤΑ ΡΑΦΙΑ

Τα τοιχώματα του διαμερίσματος ψυγείου είναι εξοπλισμένα με μια σειρά δρομέων έτσι ώστε τα ράφια να μπορούν να τοποθετηθούν όπως επιθυμείτε.

Για να διασφαλίσετε τη σωστή κυκλοφορία του αέρα, μην μετακινείτε το γυάλινο ράφι πάνω από το συρτάρι λαχανικών