Πώς να αντικαταστήσετε το ράφι (1)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αντικαταστήσετε το ράφι


Για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε από τα ράφια από το διαμέρισμα της ράγας, μετακινήστε το ράφι στη θέση όπου η εγκοπή του ξύλινου ραφιού βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πλαστικό στύλο και στη συνέχεια σηκώστε το προς τα πάνω και έξω.

Για να αντικαταστήσετε το ράφι, επαναλάβετε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω αντίστροφα