Αντικατάσταση ραφιού SpinView®

Τελευταία ενημέρωση 28/7/2022 10:09 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Αντικατάσταση ραφιού SpinView®


Αφαίρεση του ραφιού SpinView®

Το ράφι SpinView® μπορεί να αφαιρεθεί από το γυάλινο ράφι για αντικατάσταση ή καθαρισμό. Για να αφαιρέσετε το ράφι:

1. Ανασηκώστε το μπροστινό μέρος του ραφιού SpinView® προς τα πάνω.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

2. Τραβήξτε το ράφι SpinView® προς την κατεύθυνση που φαίνεται για να το αποσυνδέσετε από τους σφιγκτήρες.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Για να αφαιρέσετε τους σφιγκτήρες SpinView® από το γυάλινο ράφι που υποστηρίζει το ράφι SpinView®, ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα που περιγράφονται στην εγκατάσταση του SpinView®

Εγκατάσταση του ραφιού SpinView®

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε το αξεσουάρ με ένα μαλακό υγρό πανί πριν από την πρώτη χρήση. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στο ράφι είναι 15 κιλά.

1. Αφαιρέστε ένα από τα γυάλινα ράφια από το ψυγείο.

2. Αφαιρέστε την πίσω επένδυση από το γυάλινο ράφι.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

3. Σύρετε τους σφιγκτήρες SpinView® στο πίσω άκρο του γυάλινου ραφιού.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

4. Τοποθετήστε το ράφι SpinView®. Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες του σφιγκτήρα ταιριάζουν σε ειδικές εσοχές στη βάση του ραφιού. Ελέγξτε αν το ράφι SpinView® έχει τοποθετηθεί σωστά μετακινώντας το απαλά προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

5. Τοποθετήστε το ράφι με τους σφιγκτήρες μέσα στο ψυγείο. Σπρώξτε το ράφι έως ότου ασφαλιστούν οι σφιγκτήρες μέσα στο διαμέρισμα.