Αλλαγή στεγανοποίησης πόρτας (H)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Βήμα 1

Τραβήξτε το παρέμβυσμα από τις 4 γωνίες. Εγκαταστήστε ένα νέο.

Σημαντικές συμβουλές για την εγκατάσταση της φλάντζας.

Συμβουλή 1

Ξεκινήστε από τη γωνία

Συμβουλή 2

Βεβαιωθείτε ότι το πόδι της φλάντζας είναι πλήρως πιεσμένο στο κάθισμα της φλάντζας.

Συμβουλή 3

Βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα είναι καλά ευθυγραμμισμένο με το κάθισμα του παρεμβύσματος

Συμβουλή 4

Αφού κλείσετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα είναι καλά συνδεδεμένο στην πόρτα