Πώς να αποσυναρμολογήσετε, να συναρμολογήσετε και να αντιστρέψετε πόρτες και μεντεσέδες (16)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Οι οδηγίες για τις πίσω πόρτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης θυρών και μεντεσέδων

280157735.pdf