Όροι και Προϋποθέσεις για την Εγγύηση του Μοτέρ

Επιπλέον της εγγύησης κατασκευαστή μας, η ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Αθήνα, Αρτέμιδος 3, Τ.Κ. 151.25, Μαρούσι  («Electrolux») σας προσφέρει (ως καταναλωτή) μία εμπορική εγγύηση 10 ετών για τα μοντέλα της σειράς VX9-4 και LX9, που αγοράστηκαν από την 1η Μαΐου 2023 για το μοτέρ («Εγγύηση Μοτέρ»). Η εν λόγω Εγγύηση Μοτέρ ισχύει εάν η αντίστοιχη συσκευή της προαναφερθείσας σειράς λειτουργεί στην Ελλάδα και εάν η συσκευή έχει αγοραστεί σε χώρα της ΕΕ ή στην Νορβηγία. Αυτή η Εγγύηση Μοτέρ δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης έναντι του πωλητή, τα οποία παρέχονται δωρεάν σύμφωνα με τους εφαρμοστέους εθνικούς νόμους. Συνεπώς, αυτή η Εγγύηση Μοτέρ παρέχει στον καταναλωτή πρόσθετα δικαιώματα.

 

1. Η Electrolux παρέχει αυτήν την Εγγύηση Μοτέρ για ελαττώματα του μοτέρ που αποδεδειγμένα οφείλονται σε ελάττωμα υλικού ή/και κατασκευής.

 

2.  Η προϋπόθεση για τη χορήγηση αυτής της Εγγύησης Μοτέρ είναι να καταχωρίσετε το προϊόν σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.aeg.com.gr/mypages/register-a-product/ εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς και η Εγγύηση Μοτέρ να είναι ενεργοποιημένη. Για την καταχώριση του προϊόντος, είναι υποχρεωτική η δημιουργία λογαριασμού χρήστη. 

 

3.  Θα σας σταλεί ένα πιστοποιητικό εγγύησης μετά την επιτυχή καταχώριση του προϊόντος μέσω e-mail, στη διεύθυνση e-mail που καθορίστηκε κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη / καταχώριση. Αυτό το πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να φυλάσσεται μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Από αυτή την άποψη, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα της διεύθυνσης e-mail που παρέχεται ως μέρος της καταχώρισης.

 

4.  Αυτή η περίοδος Εγγύησης Μοτέρ 10 ετών ξεκινά με την αγορά του προϊόντος από τον πρώτο αγοραστή. Μία απαίτηση βάσει της Εγγύησης Μοτέρ πρέπει να υποβληθεί εντός αυτής της προθεσμίας, με την παράδοση της αρχικής απόδειξης αγοράς και του πιστοποιητικού εγγύησης στη διεύθυνση : ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Αθήνα, Αρτέμιδος 3, Τ.Κ. 151.25, Μαρούσι.

 

5.  Αυτή η Εγγύηση Μοτέρ δεν καλύπτει:

a.  Οποιοδήποτε ελάττωμα που προκύψει από ελαττωματική συναρμολόγηση ή εγκατάσταση.

b.  Οποιαδήποτε ελαττώματα που προκλήθηκαν από χρήση που δεν είναι σύμφωνη με το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της χρήσης εσφαλμένης τάσης ρεύματος, ακατάλληλης χρήσης, αμέλειας, μη εξουσιοδοτημένης επισκευής, μεταβολών ή τροποποιήσεων, καθώς και ανωτέρας βίας και άλλων συμβάντων πέρα από τον έλεγχο της Electrolux.

c.  Οποιαδήποτε ελαττώματα που προκύπτουν από μη οικιακή χρήση.

d. Οποιαδήποτε ελαττώματα που προκύπτουν από αποφράξεις φίλτρων ή την αφαίρεση των αποφράξεων.

e.  Οποιαδήποτε ελαττώματα που προκύπτουν από τη χρήση εξαρτημάτων, αναλωσίμων ή παρελκομένων που δεν είναι τυπικά εξαρτήματα/ανταλλακτικά της Electrolux (όπως σακούλες σκόνης, φίλτρα, βούρτσες ρολό, ιμάντες, κ.λπ.).

f. Εάν πραγματοποιηθούν επισκευές ή παρεμβάσεις από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την Electrolux να το κάνουν.

 

6.  Σε περίπτωση απαίτησης βάσει της Εγγύησης Μοτέρ, πρέπει να στείλετε ή να προσκομίσετε τη συσκευή στη διεύθυνση του τοπικού σέρβις που θα σας υποδειχθεί κατόπιν επικοινωνία σας με την Electrolux Ελλάς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς.

 

7.  Η Electrolux θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, δωρεάν, ένα ελαττωματικό μοτέρ της συσκευής και θα επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε έξοδα για απαιτήσεις επί της εγγύησης, εξαιρουμένου του κόστους μεταφοράς της συσκευής για σέρβις.

 

8.  Οποιοδήποτε προϊόν ή ελαττωματικό εξάρτημα που έχει αντικατασταθεί στα πλαίσια αυτής της Εγγύησης Μοτέρ, καθίσταται ιδιοκτησία της Electrolux.

 

9. Οι υπηρεσίες εγγύησης βάσει αυτής της Εγγύησης Μοτέρ δεν παρατείνουν καμία περίοδο εγγύησης, ούτε θέτουν την έναρξη μιας νέας περιόδου εγγύησης.

 

10. Αυτή η Εγγύηση Μοτέρ διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας.

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Μαρούσι Αττικής, 1η Μαϊου 2023